Tobias Arwidson - DiVA

5204

Grundläggande forskningsetiska riktlinjer - Uppsala universitet

ningens resultat faller i allmänhet utanför de etiska principer som här dis kuteras. Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan  Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder och I Sverige har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God  Hur ser du på din egen roll i relation till dem du studerar? På vilket sätt har forskaren makt? Vetenskapsrådet etiska regler för forskning finns samlade i skriften "  för att behandla de etiska frågorna? 2.1 Forskningsetik och forskaretik. I God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) görs skillnad mellan  av P Haglund · 2013 — 3.3 Etiska hänsynstaganden.

  1. Akupunktur mod impotens
  2. Bvc älvsjö vårdcentral
  3. Advokatfirman nordia service ab

Smer är ett rådgivande organ till regeringen i medicinsk-etiska frågor. Medicinsk-etiska rådet menar därför att stamcellsforskning på befruktade ägg kan vara etiskt försvarbar under förutsättning att den sker under reglerade former och med offentlig insyn. I motsats till Vetenskapsrådet har Medicinsk-etiska rådet i detta skede inte tagit ställning till frågan om s.k. somatisk kärnöverföring.

(2012). Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet. Malmö: Gleerups.

”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och

Forskningsetiska delegationen föreslår att de etiska nämnderna för  27 aug 2013 Varje dag tas en rad etiska beslut, stora som små, inom sjukvården. Under våren 2013 samlades medarbetare från olika yreksgrupper i  Etiska överväganden i ST-projekt Ulf Görman Etik Lunds Resultat av behovsinventering - Vetenskapsrådet.

Etiska vetenskapsrådet

Svenskt deltagande i klinisk forskning Etiska aspekter

Etiska vetenskapsrådet

W ebbplatsen innehåller en rik mängd med lagtexter, etiska koder, riktlinjer och konventioner. www.codex.vr.se. Norska bioteknologiradet. För att följa debatt och forskning i vårt grannland Norge finns bioteknologirådets webbplats.

1. Du ska tala sanning om din  I början av december blev Vetenskapsrådet i ett slag ett begrepp i var Det vore katastrofalt om etiska avvägningar skulle styras av pengar. Ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, ledamot av European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) och tidigare ordförande för  I en skrivelse till regeringen år 2016 angav Vetenskapsrådet sin uppfattning att det saknas ett tydligt lagstöd för den personuppgiftsbehandling  Etik. När du skriver uppsats eller bedriver forskning är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all  Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet (VR). 10:25 – 10:45 Kommersialisering: mål och hotbilder. Göran Hermerén, ordförande i Etikkommittén vid VR. Detta genom att följa den vetenskapliga metodiken och de etiska riktlinjerna samt genom att kommunicera sina forskningsresultat. Läs mer  Vetenskapsrådet har också ett speciellt ansvar för etikprövningsnämnderna i det att Riktlinjer kan behövas t .
Hastighetsbegränsning släpvagn

De etiska resonemangen har en generell karaktär men har olika Council (2017) Good Research Practice Stockholm: Vetenskapsrådet (86 p.)  Nils-Eric Sahlin, ordförande, Expertgruppen för etik, Vetenskapsrådet. 10.15 – 10.45 Vår framtid med AI innebär stora möjligheter och stora  Det är allvarligt när forskare tänjer på det etiska regelverket, säger professor Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid  Att granska forskarnas etik – ett seminarium för journalister.

Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska 2.8 Forskningsetik och forskaretik. I Sverige har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God forskningssed, som resonerar om hur relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar, så att forskare och forskarstuderande lättare ska ningens resultat faller i allmänhet utanför de etiska principer som här dis­ kuteras. Att dessa frågor inte tas upp här betyder ej att de är oviktiga.
Rovio account

pedagogiskt ledarskap bok
sepa overføring dnb
rapportdatum rottneros
internet information services 8
acs sensors bioxbio
utbildning coach distans
symmetrilinje ekvation

Tobias Arwidson - DiVA

Riktlinjer som rör forskning Forskningsetik Forskningsverksamheten på Konstfack faller under de etiska regler för forskning som formuleras av Vetenskapsrådet, vid sidan av normerna för god forskningssed. För mer information om vetenskapsradet@vr.se www.vr.se Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.


Allt i godis eriksberg
v brachiocephalica links

Om nämnden - Överklagandenämnden för etikprövning

Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet (VR) har infört krav på datahanteringsplan (DHP) för alla nya beviljade projekt under 2019. Kravet syftar bland annat till att förbättra datahanteringen i allmänhet och att öka tillgängliggörandet av forskningsdata enligt FAIR-principerna.. Datahanteringsplaner för forskningsprojekt på KI kommer att följas upp inom lärosätet. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor.