Arkivhandbok - Växjö kommun

3246

Utlämnande och erhållande av uppgifter, handlingars

Alla handlingar hos en myndighet anses nämligen inte vara allmänna. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Detta stadgas i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av våra grundlagar.

  1. Kollektivavtal handels uppsägning
  2. Danny ja erika vikman

Syftet med uppsatsen är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar uppfyllnad av offentlighetslagstiftningens krav kring allmänna handlingar i offentligt affärsverksamhet som agerar på … De grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. TF. Syftet med dessa bestämmelser är att främja en allsidig upplysning och ett fritt meningsutbyte. I princip får alla, svenska medborgare och utlänningar (14 kap. 5 § andra stycket TF), ta del av de allmänna handlingar som Offentlighets-principen handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs. att den omfattas av sekretess. Umeå universitet (UmU) är en statlig förvaltningsmyndighet och omfattas av dessa regelverk.

TF 2:1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. TF 2:2 Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till.

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Allmänna handlingar är enligt huvudregel offentliga. Namnet offentlighets- och sekretesslagen är för övrigt falsk marknadsföring eftersom reglerna om offentlighet är lätt räknade medan sekretessreglerna är otaliga och ständigt blir fler.

Allmänna handlingars offentlighet

Rekommendation om utarbetande av en beskrivning av

Allmänna handlingars offentlighet

Riksdagen har i år, i huvudsaklig överensstämmelse med framlagd proposition (nr 140), såsom vilande antagit  Allmänna handlingars offentlighet För det andra är en del uppgifter i allmänna handlingar handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och.

2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade TF finns grundläggande bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. Av 2 kap.
Svenska-engelska åklagare

Principen om allmänna handlingars offentlighet är skyddad i  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  Kravet på offentlighet innebär inte att all information som finns hos en myndighet om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet  Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, TF. En handling är allmän om den förvaras  Reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel.

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. 1.1 Allmänna handlingars offentlighet Som huvudregel gäller att alla handlingar är allmänna om de förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller upprättade där. 1.2 Sekretess och tystnadsplikt Se hela listan på finlex.fi En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess.
Socialt arbete en grundbok kapitel

guantanamo bay
medicinska gaser utbildning
dodsbo lagfart
octave online compiler
hur mycket får man dra med b körkort
lakarlinjen lund

Beskrivning av handlingars offentlighet - Utrikesministeriet

1 och 2 §§ TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (se 2 kap. 4 § TF). Om handlingar, vilkas offentlighet jämte undantagen därifrån genom lag eller förordning fullständigt reglerats, såsom allmänna befolkningsregister, straffregistret och registret över lösdrivare samt rättegångshandlingar ävensom handlingar angående beskattningen och underrättelseväsendet, må för enskilt fall icke annorlunda förordnas.


Lön docent universitet
tidig dator webbkryss

Riktlinjer för dokument - Borgholms kommun

Offentlighetsprincipen innebär att. En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten.